در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

کاظم نهبندانیان

روز           ساعت ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه مدارالکتریکی2 حضور   نحوه اجرای تاسیسات الکتریکی طرح خط
یک شنبه مدارالکتریکی2 عایق ها وفشارقوی عایق ها وفشارقوی(فرد) مدارالکتریکی1  
دو شنبه حضور جلسه گروه برق   مدارالکتریکی1(فرد)  
سه شنبه ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت      
چهار شنبه پاسخگویی به دانشجویان حضور(راهنمایی پروژه)      
مکان حضور در دانشکده:انستیتوی برق
راههای دسترسی تلفن     پاسخگویی دانشجویی از طریق لینک http://185.126.203.71/elec_responsibility
ایمیل nehbandanian.eng@gmail.com
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد)    

نظرات کاربران