در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400

جعفر ثنائی مقدم

برنامه هفتگی تدریس و حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی شهید منتظری

                           نام و نام خانوادگی:  جعفر ثنائی مقدم       گروه آموزشی: مکانیک ساخت و تولید       (نیمسال اول 1401-1400 )

ایمیل:                j-sanaei@tvu.ac.ir

همراه:      09105637709

تلفن:            38781017

داخلی:            275     

 

ایام هفته     ساعت

10- 8

12-  10

14-12

16 -14

18-16

شنبه

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- نماز - مشاوره

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

مطالعه و پژوهش

1  شنبه

ماشین‌های کنترل عددی و کارگاه

نماز- مشاوره

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

بستر برخط و برون خط دانشگاه

 

 

 

2  شنبه

سیستم­های اندازه­گیری دقیق  و آزمایشگاه

سیستم های اندازه گیری

جلسه گروه

مطالعه و پژوهش

بستر برخط و برون خط دانشگاه

بستر برخط و برون خط دانشگاه

 

 

3  شنبه

سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه (کاردانی)

نماز- مشاوره

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

بستر برخط و برون خط دانشگاه

 

 

 

4  شنبه

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

رباتیک

نماز- مشاوره

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

بستر برخط و برون خط دانشگاه

 

 

 

 

نظرات کاربران