در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

سید محمد رضا موسوی تقی آبادی

سید محمدرضا موسوی تقی آبادی    
گروه آموزشی : برق   نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹  
                         
روز           ساعت 8 – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸ 19-21
شنبه تاسیسات الکتریکی الکترونیک صنعتی       پاسخگویی مجازی
یک شنبه تاسیسات الکتریکی الکترونیک صنعتی آز الکترونیک صنعتی      
دو شنبه الکترونیک صنعتی جلسه گروه برق حضور      
سه شنبه ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت      
چهار شنبه حضور آز مدار الکتریکی آز مدار الکتریکی حضور الکترونیک صنعتی  
مکان حضور در دانشکده: اتاق انستیتو برق  
راههای دسترسی تلفن ۳۸۷۸۳۱۱۱   پاسخگویی دانشجویی از طریق لینک http://185.126.203.71/elec_responsibility  
ایمیل sepand.asa.2009@gmail.com  
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری  سمیاد       

نظرات کاربران