در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

سید حسن نبوی کریزی

سیدجسن نبوی معاون آموزشی 
گروه آموزشی : برق- الکترونیک   نیمسال اول ۱۴۰1-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه مدارالکترونیکی/اصول میکرو حضور پژوهش راهنمایی پروژه ها با وقت قبلی
   
یک شنبه حضور جلسه‌ها پژوهش
شورای مدیریت
دو شنبه حضور مدار الکتریکی2 حضور پژوهش
سه شنبه حضور پژوهش جلسه‌ها
کمیته منتخب آموزشی
چهار شنبه حضور   مدار الکتریکی2
پنجشنبه پژوهش اصول میکرو کامپیوترها مدارهای الکترونیکی    
مکان حضور در دانشکده: ساختمان اداری(معاونت آموزشی)               
راههای دسترسی تلفن ۳۸۷۸۴۰۴۵  در ساعتهای پاسخگویی
سامانه سرامد http://ertebat.moshtc.ir  
ایمیل Email:snabavi@tvu.ac.ir هفتگی
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) معمولاً دو روزانه

نظرات کاربران