در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

جشـنواره ورزشی پاییزه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار می گردد

به اطلاع می رساند،برگزاری جشـنواره پاییزه سالجاری بصورت سراسری و مجازی اقدام نماید. به پیوست آیین نامه عمومی و فنی مسابقات 9 رشته تقدیم می گردد. (آیین نامه ها و دسـتورالعملهای برگزاری مسابقات به انضـمام فیلمهای آموزشـی درسایت اداره کل تربیت بـدنی وسامانه ستـاو موجود می باشـد). خواهشـمند است دسـتور فرمایید اطلاع رسانی مناسب جهت مشارکت حداکثری دانشـجویان از طریق اجرای مجازی، ارسال معرفی نامه شـرکت کنندگان به دانشـگاه هـای میزبـان مسابقـات (آیین نـامه عمومی مسابقـات)، راهنمـایی و پیگیری آپلود ویدئوهای دانشجویان در سامانه ستاو، ازسوی ادارات تربیت بدنی انجام شود.لازم به ذکر است فهرسـت اسـامی شــرکت کننـدگان همچـون سـایر فعـالیت هـا در سامانه پرتال الکترونیکی سازمان ثبت گردد.

لینک سامانه ستاو::                   https://setav.ir/stay-home/

لینک سامانه ثبت اطلاعات :        http://eservices.saorg.ir/tbs     

( متقاضیان توی ساعت اداری،اگر سوالی داشتند ،  با تربیت‌بدنی محل تحصیل شون تماس بگیرن . مستقیم ما   :   دانشکده فنی شهید منتظری : ۳۸۷۶۸۴۰۴)

http://uso.saorg.ir/News/جشـنواره-پاییزه-دانشجویان-دانشگاه-ها-و-موسسات-آموزش-عالی-برگزار-می-گردد

نظرات کاربران