در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

اعلان نتایج رای کمیسیون داخلی واستانی

قابل توجه دانشجویان
رای کمیسیون داخلی و استانی
 دانشجویان  ۲ترم مشروط که با درخواست آنها در کمیسیون موارد خاص داخلی موافقت شده  و دانشجویان سه ترم مشروط و ترم۶ که با درخواست آنها در کمیسیون استانی موافقت شده است، درخواست صدور مجوز انتخاب واحد خود را با از طریق  تیکت در سامانه بوستان برای آموزش  ارسال نمایند.

نظرات کاربران