در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

جدول میزان شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم(شبانه) 

جدول میزان شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم(شبانه) 
شهریه ثابت(کاردانی- کارشناسی)فنی مهندسی شهریه ثابت(کاردانی- کارشناسی)علوم انسانی
سال ورود میزان شهریه شهریه تابستان سال ورود میزان شهریه شهریه تابستان
97 2,376,367 1,188,184 97 2,091,204 1,045,602
98 2,732,823 1,366,412 98 2,404,885 1,202,443
99 3,142,745 1,571,372 99 2,765,618 1,382,809
           
           
شهریه متغیردروس(کاردانی- کارشناسی)فنی مهندسی00-99 شهریه متغیردروس(کاردانی- کارشناسی)علوم انسانی00-99
نوع درس در رشته میزان شهریه  نوع درس در رشته میزان شهریه 
اختصاصی-اختیاری-اصلی(به ازای هر واحد) 502,839 اختیاری-اصلی(به ازای هر واحد) 452,556
پایه(به ازای هر واحد) 414,842 پایه(به ازای هر واحد) 377,130
عمومی(به ازای هر واحد) 251,420 عمومی(به ازای هر واحد) 251,420
آزمایشگاهی-کارگاهی-عملی(با ازای هر ساعت اجرای) 377,130 دروس عملی(به ازای هر ساعت اجرای ) 301,704
کارآموزی-پروژه(به ازای هر واحد) 1,508,518 کارآموزی-پروژه(به ازای هر واحد) 1,508,518
نظری_عملی(با ازای هر ساعت اجرای) بر اساس تعداد ساعت نظری  و عملی  نظری_عملی(با ازای هر ساعت اجرای) بر اساس تعداد ساعت نظری  و عملی 

نظرات کاربران