در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
 • تجهیز کارگاه مکانیک خودرو دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
  به موتورهیبریدی تویوتاپریوس

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، کیت آموزشی موتور هیبرید خودرو تویوتا پریوس2019 ، در تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دکتر محسن حداد سبزوار ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، معاونت پژوهشی و فناوری و مدیر حراست برای تجهیز در کارگاه مکانیک خودرو دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری ارسال شده بود مورد بازدید قرارگرفت .

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی  ، کیت آموزشی موتور هیبرید خودرو تویوتا پریوس2019 ، در تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دکتر محسن حداد سبزوار ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ، معاونت پژوهشی و فناوری و مدیر حراست برای تجهیز  در کارگاه مکانیک خودرو دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری ارسال شده بود مورد بازدید قرارگرفت .

  این کیت آموزشی در راستای پایش نیازهای  جامعه و آموزش نوین و حرفه ایی به دانشجویان اقدام شد و با  همت همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به مراکز استانی  ارسال  گردید ،این کیت آموزشی با  حضور کارشناسان شرکت کیان کویر ، اساتید گروه مکانیک خودرو وبا نظارت همکاران حوزه معاونت پژوهشی دانشکده   نصب و جهت بهرهمندی در رشته های مکانیک خودرودانشکده راه اندازی شد.

  نظرات کاربران