در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396

نخستین همایش ملی مهارتی کارکنان وظیفه عمومی (سربازان) با امتیاز پژوهشی ،کسری خدمت برگزار می شود

نظرات کاربران